Mocht een kind met een hoogbegaafde cognitieve aanleg veel of ernstige problemen op het vlak van het sociaal-emotionele functioneren hebben, is het goed om deze problematiek breed in kaart te brengen. Dit kan aan de hand van een sociaal-emotioneel onderzoek.

Ook is het mogelijk om het functioneren van het kind of de jeugdige in kaart te brengen met behulp van een breed onderzoek. Bij dit onderzoek wordt zowel de intelligentie als het sociaal-emotioneel functioneren van het kind of de jeugdige onderzocht.

Cognitief hoogbegaafde kinderen en jeugdigen hoeven in niets af te wijken van kinderen met een normale intelligentie, maar het komt toch vaak voor dat deze kinderen specifiek gedrag vertonen of behept zijn met specifieke persoonlijke eigenschappen en dat hun beleving van allerlei belangrijke zaken in het leven (omgang met andere kinderen, zelfbeeld, beleving van de thuissituatie en de schoolsituatie, vrijetijdsbesteding, omgaan met gevoelens, gedrag, denken) gekenmerkt wordt door een heel eigen, authentieke invalshoek.
Hoewel niet alles aan de orde kan komen, worden hier wel enkele veel voorkomende aspecten en problemen bij cognitief hoogbegaafde kinderen en jeugdigen genoemd.

Hoewel niet alles aan de orde kan komen, worden hier wel enkele veel voorkomende aspecten en problemen bij cognitief hoogbegaafde kinderen en jeugdigen genoemd.

Aspecten en problemen

 • Identiteitsproblematiek door het ‘anders’ zijn;
 • Emotionele problematiek, doordat het kind of de jeugdige de veelheid en intensiteit van de indrukken niet adequaat kan verwerken;
 • Problemen in de omgang met leeftijdsgenoten;
 • Een onevenwichtige persoonlijke ontwikkeling door een introverte of extroverte aanleg;
 • Overgevoeligheid;
 • Angstig zijn;
 • Slaapproblemen door dag/nachtritmeproblematiek of teveel denken;
 • Piekeren, te diep denken, niet kunnen stoppen met denken;
 • Te hoog verantwoordelijkheidgevoel;
 • Te groot normbesef;
 • Problemen op het vlak van de ego-ontwikkeling (een te krachtig of een te zwak ego);
 • Perfectionisme;
 • Dominant en bazig zijn;
 • Persoonlijk ontwikkelde mechanismen en gedragspatronen.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan een goede bijdrage leveren om na te gaan wat het kind of de jeugdige nodig heeft om evenwichtig om te kunnen gaan met de cognitieve hoogbegaafdheid en de hieraan gekoppelde sociaal-emotionele aspecten. Ook hierbij worden adviezen gegeven, gericht op de ouders, het kind of de jeugdige of de school.