KIEW is gericht op het geven van voorlichting en technieken, middelen en materialen aan ouders en professionals om kinderen en jeugdigen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij wordt de nadruk gelegd op vernieuwing, efficiëntie en effectiviteit en wordt de theorie omgezet in goed bruikbare praktische werkvormen, waarmee men zowel in het onderwijs, in een therapeutische praktijk of thuis direct mee aan de slag kan. Door de enorme variatie en hoeveelheid aan praktische technieken, de vele creatieve werkvormen en de brede uitwerking heeft ieder wat wils om toe te passen, zowel als volledig programma en/of als aanvullend op de reeds bestaande methodes, waar men gebruik van maakt.

KIEW biedt u een uitgebreid arsenaal aan cursussen, lezingen, producten, sociale vaardigheidstrainingen, begeleidingssystemen en boeken aan ter ondersteuning.

Ook kunt u een cursus volgen rond hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Hiernaast kunt u zich informeren en aanmelden voor een cursus of uw interesse tonen voor het bijwonen van een lezing.

Met regelmaat wordt een lezing gehouden over een onderwerp rond hoogbegaafdheid bij kinderen en jeugdigen. Om op tijd geïnformeerd te worden waneer en waar een lezing plaatsvindt, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Uiteraard verzorgt KIEW ook lezingen ‘op maat’ voor uw organisatie, school of schoolbestuur. Via de contactpagina kunt u uw wensen te kennen geven.

Cursussen

Omgaan met hoogbegaafdheid

In de cursus komen veel preventieve technieken en curatieve technieken aan de orde om kinderen te ondersteunen in het leren omgaan met het hoogbegaafd zijn.

Hoogbegaafdheid bij kinderen is een multifactorieel en dynamisch begrip, waarbij zowel kindfactoren als omgevingsfactoren een rol spelen. Zowel het goed ontwikkelen van executieve vaardigheden, zoals aandacht, geheugen, inhibitie en plannen en organiseren als het goed ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden komen aan de orde.
Tevens komen tijdens de cursus specifieke aspecten aan de orde als perfectionisme en zeer gevoelig zijn, die mede zo bepalend zijn voor het ontwikkelen van een goede vorm van hoogbegaafdheid.

De cursus is geschikt voor een ieder, die opvoedkundig, didactisch of therapeutisch met hoogbegaafde kinderen en jeugdigen te maken heeft.

Hoogbegaafdheid en gedragsproblematiek

In deze cursus wordt de relatie tussen stoornissen en hoogbegaafdheids-problematiek besproken. Eén en ander is moeilijk uit elkaar te houden, daar vele factoren een rol kunnen spelen en van invloed zijn. Er kan sprake zijn van hoogbegaafdheids-problematiek, zoals het niet kunnen omgaan met de hoge graad van gevoeligheid, moeite hebben met de regulatie van denken, emoties of gedrag of anders zijn, waarbij de gedragsproblematiek geduid kan worden als ineffectieve coping. Daarnaast kan er sprake zijn van een stoornis in combinatie met hoogbegaafdheid.

Wat zijn de aandachtspunten hierbij en in welke mate beïnvloedt de hoogbegaafdheid de stoornis en andersom?
Vele creatieve en preventieve interventies komen aan de orde om het kind gedragsmatig, emotioneel en cognitief te ondersteunen om goed te leren omgaan met de hoogbegaafdheid of zo goed mogelijk te leren omgaan met de stoornis in relatie tot het hoogbegaafd zijn.

De cursus is bedoeld voor professionals, die te maken hebben met onderwijs of begeleiding aan hoogbegaafde kinderen.

Didactische interventie voor hoogbegaafde kinderen

Veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan meer dan de reguliere leerstof of aan een andere benadering. Ingegaan wordt op methoden en technieken om dit aan te bieden. Aan de orde komen verrijken, verbreden en verdiepen, compacten, differentiëren en omgaan met niet parallel lopende capaciteiten van het kind, waarmee het geconfronteerd wordt tijdens de verwerking van de leerstof.

Hoe kan men het kind de gelegenheid geven om de sterke creatieve aanleg in te brengen? Hoe kan men voorkomen dat het kind geblokkeerd wordt door de eigen gedrevenheid en het sterke perfectionisme. Kortom, vele didactische mogelijkheden komen in vogelvlucht aan de orde.

Deze cursus is geschikt voor een ieder vanuit het onderwijs of eigen praktijk die zich wil verdiepen in de didactische ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen.

Welkom in mijn Wereld - Sociale vaardigheidstraining

In deze cursus leert men hoe de training Welkom in mijn Wereld te geven, zowel als lessenserie klassikaal, in groepsverband als individueel.

Welkom in mijn Wereld is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het programma is geschikt voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen op sociaal en emotioneel gebied. Het materiaal leent zich daarnaast zeer goed voor het ondersteunen van hoogbegaafde kinderen.

Aan de hand van korte symbolische verhalen, bijbehorende werkvormen en praktische oefeningen leren kinderen omgaan met eigenschappen, gevoelens, gedachten en gedrag van zichzelf en anderen. Het programma is opgebouwd uit drie delen, gericht op gevoelens, denken en gedrag: Het Edelstenenhuis, Het Zilveren Luchtkasteel en De Wereld van de Smollies.

Welkom in mijn Wereld Plus - Sociale vaardigheidstraining voor hb kinderen

Deze cursus exclusief gericht op het geven van ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen, heet Welkom in mijn Wereld Plus. Aan de hand van dit materiaal komen relevante aspecten aan de orde als perfectionisme, emotie-regulatie, omgaan met een hoge graad van gevoeligheid en omgaan met het sterke denkvermogen.

Het materiaal kan gebruikt worden als lessenserie in de groep op school, bij voorkeur in de middenbouw van de basisschool, maar is ook geschikt om te gebruiken in een PlusKlas. Tevens is het materiaal geschikt voor het geven van een sociale vaardigheidstraining op particuliere basis buiten school.

Lezingen

Hoogbegaafdheid in sociaal en emotioneel perspectief.

Er is een grote kans dat een hoogbegaafd kind zich vanaf de geboorte anders ontwikkelt dan een kind met een niet zeer hoog hersenpotentieel.

Naast cognitieve processen worden ook processen ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloed door de specifieke aanleg in de hersenen in combinatie met allerlei andere relevante kind-factoren en omgevingsfactoren.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van executieve vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, die naast cognitie zo belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een evenwichtig functionerende persoonlijkheid in de volwassen jaren. Aan de orde komen perfectionisme op cognitief gebied en sociaal gebied en hoge graad van gevoeligheid. Naast factoren rond het ontstaan van deze eigen-schappen en gedragingen, komt aan de orde wat men als ouders, leerkracht of therapeut kan doen om deze factoren zo te beïnvloeden dat ze helpend en positief van invloed zijn, zodat het kind de aanleg, mogelijkheden en talenten  optimaal kan ontwikkelen.

De lezing is geschikt voor een ieder, die geïnteresseerd is in de ontwikkeling en ondersteuning van het hoogbegaafde kind, zowel ouders als professionals.

Omgaan met angst bij hoogbegaafde kinderen

Angst is een veel voorkomend thema bij hoogbegaafde kinderen. Dit komt omdat de emotionele aanleg in de hersenen sterk is en omdat het kind vaak al vanaf jonge leeftijd te maken krijgt met een enorme discrepantie tussen de eigen mogelijkheden, behoeften en aandachtspunten en hetgeen de maatschappij te bieden heeft.

Tijdens de lezing komen aan de orde: aanlegfactoren, omgevingsfactoren en coping stijlen rond de emotie angst in ontwikkelingspsycho-logisch perspectief. Tevens krijgt men een globaal beeld van de mogelijkheden om het kind te ondersteunen ten aanzien van het leren omgaan met angst.

De lezing is geschikt voor een ieder, die geïnteresseerd is in de ontwikkeling en ondersteuning van het hoogbegaafde kind, zowel ouders als professionals.

Hoogbegaafdheid en onderpresteren

Tijdens de lezing komen in vogelvlucht vele didactische interventies en maatregelen aan de orde ter ondersteuning van het onderwijs aan het hoogbegaafde kind, dat een neiging heeft tot onderpresteren.

Diverse factoren zoals perfectionisme, een hoge graad van gevoeligheid en een sterke mate van sociaal wenselijkheid die ten grondslag liggen aan onder-presteren en de bijpassende maatregelen komen aan de orde.

De lezing is geschikt voor een ieder, die te maken heeft met het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en kan worden bezocht door zowel ouders als professionals.